تداوم تعليق نماد معاملاتي (حسير1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به مهلت درخواستي ناشر يا بررسي اطلاعات منتشره شركت ريل سير كوثر ، تعليق نماد معاملاتي (حسير1) حداكثر تا تاريخ 1397/06/05 ادامه مي‌يابد. مديريت عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر