بازگشايي نمادهاي معاملاتي(فملي)،(كاوه)،(كاما)،(كاماح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌ (فملي)،فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)، باما (كاما)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال و حق تقدم سهام شركت‌ باما(كاماح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر