عرضه يكجاي سهام كنترلي در نماد معاملاتي (دشيري4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1266/الف/97 مورخ 1397/05/08 اين شرکت، ميزان 54/19 درصد (پنجاه و چهار مميز نوزده صدم درصد) سهام كنترلي شرکت شيرين دارو(سهامي عام) در نماد معاملاتي (دشيري4) با قيمت پايه کل 503.552.470.840 ريال، روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر