تداوم توقف نماد (سمگا1) جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي ، توقف نماد معاملاتي (سمگا1) حداكثر براي 2 روز كاري تداوم مي‌يابد. مديريت عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر