بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شپديس)،(وپترو)،(شكربن)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي پرديس (شپديس)،سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)و كربن‌ ايران‌ (شكربن)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر