پايان دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هبركت705)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند؛ آخرين روز دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت گروه دارويي بركت در نماد (هبركت705)، امروز شنبه مورخ 20/05/1397 بوده و تاريخ اعمال اوراق مذكور روز يكشنبه مورخ 21/05/1397 مي باشد. فرآيند اعمال اوراق اختيار فروش تبعي به شرح زير است: 1)در صورتي كه قيمت پاياني سهم پايه در روز اعمال بزرگتر يا مساوي قيمت اعمال باشد،اوراق اختيار فروش تبعي قابل اعمال نيست. 2)چنانچه قيمت پاياني سهم پايه در روز اعمال از قيمت اعمال كمتر باشد، اعمال اوراق اختيار فروش تبعي منوط به ارائه درخواست اعمال از سوي سهامدار و از طريق كارگزار وي به بورس حداكثر تا ساعت 13 روز اعمال خواهد بود. كارگزاران مي توانند 10 روز قبل از تاريخ اعمال، درخواست هاي اعمال را از مشتريان خود دريافت كنند و در روز اعمال به بورس ارائه دهند. لازم به ذكر است كارگزاران محترم مي بايست درخواست اعمال مشتريان خود را به صورت تجميعي در يك فايل با فرمت اكسل و از طريق اوماسيون اداري به معاونت بازار شركت بورس ارسال نمايند. فايل مذكور شامل نماد تبعي، نام و نام خانوادگي مشتري، كد بورسي و تعداد معتبر اوراق تبعي در تاريخ سررسيد مي باشد. يادآور مي شود به مكاتباتي كه به صورت موردي و جداگانه به اين معاونت ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3) لازم به ذكر است مطابق با اطلاعيه عرضه شماره 26935/181 مورخ 18/05/1396 روش اعمال به شرح زير است: خريد سهم به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر