حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (ونفت)،(خنصير)،(پارسيان)،(فروس)،(ثاباد)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري صنعت نفت(ونفت)،مهندسي نصير ماشين(خنصير)،بيمه پارسيان(پارسيان)،فروسيليس ايران(فروس)و مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران(ثاباد)،باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر