حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (شفارس)،(پلاسك)،(نبروج)،(بسويچح)،(كاذرح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع شيميايي فارس(شفارس)،كارخانجات پلاسكوكار سايپا(پلاسك)،نساجي‌ بروجرد(نبروج)،حق تقدم شركت پارس سويچ(بسويچح)و حق تقدم استفاده نشده شركت فرآورده هاي نسوز آذر(كاذرح) ،باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر