توقف نمادهاي معاملاتي(كسرا)،(خزاميا)،(ورنا)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سراميك هاي صنعتي اردكان(كسرا)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي - عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه،زامياد(خزاميا )جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي - عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه و سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا(ورنا)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه و اصلاح اساسنامه متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر