توقف نمادهاي معاملاتي(فپنتا)،(فنوال)،(فجام)،(شفا)،(دلقما)،(كساوه)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي سپنتا(فپنتا)، كارخانه هاي توليدي نوردآلومينيوم(فنوال)،صنعتي جام دارو(فجام)،سرمايه گذاري شفا دارو(شفا)،دارويي و بهداشتي لقمان(دلقما)و صنايع كاشي و سراميك سينا(كساوه)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر