توقف نمادهاي معاملاتي(غسالم)،(خمهر)،(جم)،(تكمبا)،(خپويش)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سالمين(غسالم)،مهر كام پارس(خمهر)،پتروشيمي جم(جم)،كمباين سازي ايران(تكمبا)،سازه پويش(خپويش)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر