بازگشايي نمادهاي معاملاتي(قشكر)،(خفنر)پس از رفع تعليق
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شكر(قشكر)و فنرسازي خاور(خفنر)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر