بازگشايي نماد معاملاتي (تمحركه)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر