مسدود نمودن دسترسي معامله گران برخط وغيربرخط در نماد (زبينا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (زبينا1) در ساعت 12_00 امروز سه شنبه مورخ 1397/04/19 مقتضي است راس ساعت 12_00 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غير برخط در نماد (زبينا1) مسدود گردد. هرگونه مسئوليت ناشي از عدم مسدود بودن دسترسي معامله گران هر کارگزاري به عهده آن کارگزاري خواهد بود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر