نماد معاملاتي (داسوه) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت داروسازي اسوه(داسوه)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر