بازگشايي نمادهاي معاملاتي(قشهد)،(وخارزم)،(فمراد)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شهد(قشهد)،سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) و آلومراد (فمراد)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر