بازگشايي نمادهاي معاملاتي(خگستر)،(شخارك)،(كبافق)،(لخزر)،(فملي)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو(خگستر)،پتروشيمي خارگ(شخارك)،معادن بافق(كبافق)،صنعتي پارس خزر(لخزر)،ملي صنايع مس ايران(فملي)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر