بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هفملي706)
به اطلاع مي رساند، اوراق اختيار فروش تبعي شركت ملي صنايع مس ايران در نماد (هفملي706) با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (فملي) ، با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است با توجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليه شركت ملي صنايع مس ايران (فملي)و تقسيم سودنقدي، قيمت اعمال اختيار فروش تبعي (هفملي706) مطابق اطلاعيه شماره43400/181 مورخ20/04/1397 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران، تعديل يافته است مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر