بازگشايي نمادهاي معاملاتي (آسيا)،(بسويچ)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بيمه آسيا(آسيا)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه و پارس سويچ(بسويچ)با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومي فوق العاده با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر