توقف نمادهاي معاملاتي(خمحركه)،(داسوه)،(كچاد)،(شلعاب)،(وليز)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي نيرو محركه(خمحركه)،داروسازي اسوه(داسوه)،معدني و صنعتي چادرملو(كچاد)،لعابيران(شلعاب)، ليزينگ ايران(وليز)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر