توقف نمادهاي معاملاتي(اخابر)،(قشرين)،(داناح)،(غالبرح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي مخابرات ايران(اخابر)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي-عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاء هيئت مديره، صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان(قشرين)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاء هيئت مديره،حق تقدم شركت هاي بيمه دانا(داناح)و لبنيات كالبر(غالبرح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر