حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (چكاوه )،(دجابر)،(ولملت)،(كهمداح)،(نمرينوح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع كاغذ سازي كاوه(چكاوه)،داروسازي جابر بن حيان(دجابر)،واسپاري ملت(ولملت)و نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي شيشه همدان(كهداح)،ايران مرينوس(نمرينوح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر