تعليق نماد معاملاتي شرکت پخش البرز (پخش1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پخش البرز (پخش1) با توجه به عدم افشاي بموقع اطلاعات با اهميت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، تعليق گرديد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر