عرضه عمده سهام مديريتي غير كنترلي شركت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1241/الف/97 مورخ 31/02/1397 اين شرکت، بانك ايران زمين (سهامي عام) در نظر دارد، تعداد 279,533,549 سهم معادل 50/21 درصد (بيست و يك مميز پنجاه صدم درصد) سهام مديريتي غيركنترلي شرکت عمران و توسعه شاهد (سهامي عام) در نماد معاملاتي (ثعمرا4) را بطور عمده و نقد يا شرايطي (مطابق با بندهاي اطلاعيه مذكور) با قيمت پايه هر سهم 1,763 ريال امروز سه شنبه مورخ 1397/03/22 به فروش برساند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار و واريز يا ارائه سپرده شركت در رقابت، مي توانند در رقابت خريد سهام مذكور شركت نمايند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر