بازگشايي نمادهاي (شنفت)،(شكربن)،(خشرق)،(ددام)،(خريخت)،(فلوله)،(تپمپي)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نفت پارس(شنفت)،كربن ايران(شكربن)،الكتري ك خودرو شرق(خشرق)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،داروسازي زاگرس فارمد پارس(ددام)،صنايع ريخته گري ايران(خريخت)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي،لوله و ماشين سازي ايران(فلوله)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سودنقدي -عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه،گروه صنايع پمپ سازي ايران(تپمپي)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر