حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (كهمداح)،(نمرينوح)،(ونيروح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي شيشه همدان(كهداح)،ايران مرينوس(نمرينوح)و سرمايه گذاري نيرو(ونيروح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر