تعليق نماد معاملاتي شرکت ريل سير كوثر (حسير1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ در راستاي اجراي ماده 12 مكرر 4 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي شرکت ريل سير كوثر (حسير1) به منظور بررسي وضعيت شفافيت اطلاعاتي ناشر، حداكثر تا تاريخ 02/04/1397 تعليق گرديد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر