توقف نمادهاي معاملاتي(خكاوه)،(بترانس)،(وصناح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سايپا ديزل(خكاوه)،ايران ترانسفو(بترانس)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي،حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(وصناح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر