گشايش نماد معاملاتي (كمينا1) درتابلو پايه ج بازار پايه
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شيشه سازي مينا (كمينا1) امروز چهارشنبه مورخ 23/03/1397 در تابلو پايه ج بازار پايه فرابورس ايران گشايش مي يابد. در اين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: 1)معاملات نمادهاي درج شده در تابلوي پايه ج ، صرفا در روزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته قابل انجام است.2)محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر