تعيين كارگزار ناظردرنمادهاي (اخزا6211)،(اخزا6221)،(اخزا6231) و(اخزا6241)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به عرضه اوليه اوراق اسناد خزانه اسلامي در نمادهاي معاملاتي اخزا6211 با تاريخ سررسيد 22/05/1397، اخزا6221 با تاريخ سررسيد 23/05/1398، اخزا6231 با تاريخ سررسيد 28/05/1399 و اخزا6241 با تاريخ سررسيد 25/06/1399طي روزهاي آتي خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نمادهاي ذاخزا621 ، ذاخزا622 ، ذاخزا623 و ذاخزا624 دراسرع وقت اقدام فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر