بورس کالا:آمار موجودي انبار زعفران براي روزسه شنبه مورخ 14/09/1396
زعفران پوشال مرغوب: 6560 زعفران پوشال معمولي :594 زعفران نگين: 6766 پشتيباني بازار بورس کالاي ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر