توقف نمادهاي معاملاتي(سپاها)،(سپاهاح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سيمان سپاهان(سپاها) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي و حق تقدم شركت سيمان سپاهان(سپاهاح)با توجه توقف نماد اصلي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر