پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده توليدي قندشيروان، قوچان و بجنورد(قشيرح1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 74،505،873 حق تقدم استفاده نشده شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد (سهامي عام) در نماد (قشيرح1)، امروز سه شنبه مورخ 14/09/1396 بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذکر است محدوديت حجمي خريد در هر سفارش 50,000 سهم مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: مهلت پذيره نويسي عمومي تا روز چهارشنبه مورخ 29/09/1396 بوده لذا نماد معاملاتي مذكور(قشيرح1)در پايان روز معاملاتي چهارشنبه مورخ 29/09/1396 متوقف مي گردد. كارگزاراني كه حق تقدم مذكور را خريداري مي نمايند، مي بايست وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده را همزمان با تسويه وجه معامله حق تقدم به شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه معامله حق تقدم و همچنين وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده (ارزش اسمي هر سهم) بر عهده كارگزار مربوطه مي باشد. شركت سپرده گذاري مركزي، وجه حق تقدم استفاده نشده را به كارگزار فروشنده پرداخت نموده و كارگزار فروشنده مكلف است وجوه مذكور ر به حساب ناشر واريز نمايد. لازم به ياد آوري است با توجه به اينكه سهام مذكور حق تقدم استفاده نشده مي باشد، خريداران امكان فروش سهام خريداري شده را، تا قبل از ثبت افزايش سرمايه شركت ندارند. همچنين، با توجه به اينكه متعهد پذيره نويس، سهامدار عمده ناشر مي باشد چنانچه تمايل داشته باشد بدهي ناشي از خريد حق تقدم هاي استفاده نشده در عرضه عمومي ناشي از افزايش سرمايه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نمايد، مي بايست حداقل 5 روز قبل از اتمام دوره عرضه عمومي، درخواست خود به همراه گزارش بازرس قانوني ناشر مبني بر تأييد خالص بدهي به متعهد پذيره نويس را به فرابورس ارائه نمايد. فرابورس با بررسي و احراز شرايط لازم اجازه انجام تسويه خارج از اتاق پاياپاي معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسويه خارج از اتاق پاياپاي صادر مي نمايد. مدير عمليات بازاو اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر