عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (بكهنوج1)، (بساما1)، ( تليسه1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396، در نمادهاي معاملاتي شركت توليد برق ماه تاب كهنوج(بكهنوج1)، شركت بيمه سامان (بساما1) و شركت دامداري تليسه نمونه(تليسه1) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر