بورس کالا: آمار موجودي انبار زعفران ناپيوسته در تاريخ 1396/09/13
آمار موجودي انبارهاي ذرت جهت انجام معامله در روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 به شرح اعلام مي گردد: زعفران پوشال مرغوب با نماد (زعف9702ن04) موجودي 275. ناظر بورس کالاي ايران.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر