بازگشايي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن در نماد (صايند1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن (صايند1) امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396، پس از پرداخت سود نقدي هر واحد سرمايه گذاري آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر