سررسيد اسناد خزانه اسلامي در نماد (سخاب31) و توقف نماد معاملاتي مذكور
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اسناد خزانه اسلامي در نماد (سخاب31) ، به منظور پرداخت مبالغ اسمي اين اسناد، در پايان معاملات فردا دوشنبه مورخ 13/09/1396 متوقف مي گردد. همچنين پيرو تدابير اتخاذ شده از سوي دولت محترم مبني بر پرداخت به موقع مبالغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در نماد (سخاب31) و لزوم برنامه ريزي به منظور تسويه اين اوراق در سرررسيد مزبور، کليه دارندگان اين اوراق اعم از خريداران، پيمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامي، مي بايست نسبت به اعلام شماره حساب بانکي خود به يکي از کارگزاري هاي عضو فرابورس ايران اقدام نموده باشند. مبلغ اسمي اين اسناد خزانه اسلامي در سررسيد مربوطه، صرفا به حساب بانکي معرفي شده دارندگان اين اسناد که در سامانه تسويه شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، ثبت شده باشد واريز خواهد شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر