عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (صدانا1)، (سكرد981)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 24/08/1396، در نماد معاملاتي اوراق اجاره شرکت واسط مالي دي (با مسئوليت محدود) در نماد (صدانا1) و اوراق مشاركت شركت سيمان كردستان در نماد (سكرد981) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر