بازگشايي نمادمعاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان(كرمان1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان (كرمان1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 5 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 24/08/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر