اعمال محدوديت درخصوص عدم فروش وسقف خريداوراق استفاده ازتسهيلات مسكن
کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضيان محترم، پيرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18/09/1394 بانک مسکن، در خصوص مصوبه مورخ 28/07/1394 شوراي محترم پول و اعتبار، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت هاي عدم فروش و سقف خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن به شرح زير اعلام مي‌گردد: 1-محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران در كليه نمادهاي معاملاتي ارواق تسهيلات مسكن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي که فقط 4 ماه تا پايان معاملات آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در اين مقطع زماني، نمادهاي معاملاتي تسه 9409 , تسه 9410 ، تسه 9411 و تسه 9412 مشمول محدوديت مذکور نمي باشند. 3-در خصوص اوراق گواهي صادره محدوديت سقف خريد به ميزان حداکثر 160 ورقه براي هر کد معاملاتي و در هر جلسه معاملاتي مي باشد. به عبارت ديگر در هرجلسه معاملاتي هر کد معاملاتي صرفاً تا سقف 160 ورقه تسهيلت مسکن مجاز به ورود سفارش خريد و انجام معامله مي باشد. 4-در خصوص اوراق گواهي خريداري شده محدوديت سقف خريد مجموعاً به ميزان حداکثر 160 ورقه براي هر کدمعاملاتي و در هر جلسه معاملاتي در تمامي نمادهاي مذکور مي باشد. با توجه به ضرورت رعايت تعادل در منابع ومصارف بانك، طرح (160 ورقه) صرفا تا پايان آذرماه سال جاري اجرايي بوده و درصورت عدم تعادل منابع و مصارف بانك، اجراي طرح تمديد نخواهد گرديد. 5-بديهي است متقاضيان خريد مي بايست محدوديت هاي مذکور را در خصوص ورود سفارشات خريد و معاملات انجام شده رعايت نمايند، تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش يا خريد بيش از سقف مجاز مي تواند منجر به ابطال کليه معاملات و حذف سفارش هاي ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات گردد. 6-لازم به ذکر است متقاضيان خريد بيش از سقف هاي فوق، پس از تأييد بانک مسکن مي تواننداقدام به ورود سفارش نمايند. 7-اعتبار کليه اوراق گواهي صادره آذر ماه سال 1394 (تسه9409) بعد از آن، جهت اخذ تسهيلات تا يک ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران مي باشد. متقاضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي توانندبه اطلاعيه شماره 10096/ن/94 مورخ 18/09/1394 اين شرکت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه نمايند. مدير عمليات بازار و اعضا

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر