نكات مهم درخصوص تسويه فيزيكي اختيارمعاملات (فولاد) در سررسيد آبان 96
نكات مهم درخصوص تسويه فيزيكي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) در سررسيد آبان ماه 1396، به شرح زير مي باشند: 1- زمان سررسيد فيزيکي، آخرين روز معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله سهام فولاد مي باشد. 2- در سررسيد فيزيکي، دارندگان موقعيت باز بايد اقدامات زير را انجام دهند: اعلام موافقت با تسويه فيزيکي: در سررسيد فيزيکي، تنها دارندگان موقعيت باز خريد مي توانند در صورت تمايل، موافقت يا عدم موافقت خود با تسويه فيزيکي و نيز تعداد موقعيت هاي مورد نظر خود را براي اين نوع تسويه اعلام نمايند. اين تعداد مي تواند همه يا بخشي از موقعيت هاي باز هر مشتري باشد. همچنين در سررسيد فيزيکي، دارندگان موقعيت باز فروش به طور پيش فرض، متعهد به تسويه فيزيکي همه موقعيت هاي باز خود مي باشند. در اين نوع از تسويه، جابجايي سهام پايه موضوع قرارداد به کد مالکيت و نيز تراکنش ارزش نقدي معادل آن بر حسب قيمت اعمال به حساب هاي داردگان موقعيت باز خريد و فروش انجام مي گيرد. نکته اول: در تسويه فيزيکي، امکان اعمال قرارداد اختيار معامله به ميزان کسري از اندازه قرارداد وجود ندارد. نکته دوم: از آنجايي که اعمال به روش تسويه فيزيکي براي همه قراردادها اعم از «در سود»، «بي تفاوت» و «در زيان» قابل انجام مي باشد، لذا دارندگان موقعيت باز خريد بايد در سامانه اعمال، موافقت خود را با تسويه فيزيکي اين قراردادها اعلام نمايند. به منظور سهولت در اجراي فرآيند ارسال درخواست اعمال براي کارگزار و مشتري، هم در تسويه نقدي و هم در تسويه فيزيکي، گزينه اي با عنوان «موافقت با اعمال حداکثري» تعبيه شده است. مشتري با انتخاب اين گزينه اعلام مي کند که در روز سررسيد نقدي يا فيزيکي، موافق اعمال همه موقعيت هاي باز خود مي باشد. اين گزينه مناسب مشترياني است که: الف) خواهان اعمال حداکثري موقعيت هاي بازشان هستند؛ و يا ب) چند روز پيش از سررسيد، اطلاعات خود را در سامانه اعمال وارد نموده اند. از آنجاي که ممکن است تا روز سررسيد، تعداد موقعيت هاي باز آنها تغيير کند، با انتخاب اين گزينه، نيازي به ويرايش اطلاعات ثبت شده در سامانه اعمال وجود نخواهد داشت. سرمايه گذاران محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 30400/181 مورخ 01/08/1396 منتشره در سايت رسمي شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر