بورس کالا:آمار موجودي انبار ذرت دانه اي براي روز چهار شنبه مورخ 24/08/13
الياسي:272138 کامياران:465 کلانتري بهرامي:4278 عبدلي:469 نگين دانه دايار:872058 تعاوني مهر يک:70 قره دانه غذب:17248 کاميار ذرت غرب:12942 سيروان دانه غرب:38367 پشتيباني بازار بورس کالاي ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر