ميزان معاملات قابل قبول در نمادهاي انتقالي به تابلو پايه ج
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي معاملاتي شرکت هاي سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين1)، سيمان لارستان (سلار1)، فولاد كاويان (فوكا1)، فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (رفاه1)، كارخانجات كابلسازي ايران (بايكا1)و كشت و صنعت آبشيرين (آبين1) منوط به معامله حجم مشخصي از سهام به شرح ذيل مي باشد: 1) درصورتي كه سرمايه پايه شركت از يك تا 500،000،000 سهم باشد،حجم مبنا عبارت از دو در هزار سرمايه پايه شركت با كف 100،000 سهم و سقف 250،000 سهم مي باشد. 2) در صورتي كه سرمايه پايه شركت بيشتر از 500،000،000 سهم تا 2،000،000،000 سهم باشد حجم مبنا 1،000،000 مي باشد. 3) در صورتي كه سرمايه پايه شركت بيشتر از 2،000،000،000 سهم باشد، حجم مبنا 2،000،000 مي باشد. در صورت عدم انجام معامله به شرح فوق، معاملات انجام شده مورد تاييد قرارنگرفته و بازگشايي نماد به جلسه معاملاتيبعد موكول مي گردد. لازم به ذكر است محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر