توقف نمادهاي معاملاتي (قمرو)،(قلرست)،(پرديسح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي قند مرودشت(قمرو)و قند لرستان(قلرست)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي ،حق تقدم شركت سرمايه گذاري پرديس(پرديسح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر