آغاز دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي(هترول708)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، از امروز سه شنبه مورخ 23/08/1396 دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان در نماد (هترول708) با سررسيد آبان ماه 1397 آغاز مي شود. خريد اوراق اختيار فروش تبعي براي همه كدهاي معاملاتي موجود در سامانه اعم از حقيقي، حقوقي، صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها مطابق با سقف اعلامي مجاز خواهد بود. شرايط عرضه به شرح زير مي باشد: نماد معاملاتي: هترول708 سهام پايه: شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (پترول) قيمت اعمال: 1،788ريال تاريخ اعمال: 23/08/1397 دوره معاملاتي: از 23/08/1396 الي 22/08/1397 سقف خريد هرکد معاملاتي: حقيقي: 100،000 ورقه حقوقي: 1،000،000 ورقه و بالاتر از آن با موافقت عرضه کننده حداقل حجم عرضه روزانه: 10،000،000ورقه کل حجم عرضه: 350،000،000ورقه عرضه کننده: شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان کارگزار عرضه کننده: شرکت کارگزاري آگاه (سهاميخاص) شرايط تسويه تعهدات در تاريخ اعمال: خريد سهم به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي شرايط استفاده از اختيار فروش تبعي: صرفاً سهامداراني مي توانند از حق اختيار فروش تبعي خود در تاريخ اعمال استفاده نمايند که هر دو سهام پايه و اختيار فروش تبعي آن را در يک روز خريداري کرده باشند. چنانچه خريداران اوراق اختيار فروش تبعي، بيش از 1،000،000 ورقه خريداري نمايند، بايد نسبت به واگذاري اختيار خريد سهام شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (پترول)با شرايط زير اقدام نمايند: قيمت اعمال اختيار خريد: 1،800 ريال حجم فروش اختيار خريد: به ميزان اوراق تبعي خريداري شده سررسيد اختيار خريد: 07/09/1397 همچنين با توجه به تعهد فروشندگان اختيار خريد در سررسيد، سهام پايه اختيار خريد (سهام شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان) به‌ عنوان تضمين نزد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه توثيق ميگردد. شرايط تسويه تعهدات در تاريخ اعمال اورق اختيار فروش تبعي: اعمال اختيار فروش تبعي توسط خريداران اوراق تبعي منجر به خريد سهام شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول) به قيمت اعمال تبعي (1،788 ريال) از دارنده اوراق توسط شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان مي شود. در اين صورت اختيار خريد واگذارشده توسط سرمايه گذار (خريدار بيش از 1،000

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر