عرضه يكجاي سهام كنترلي شركت خدمات هوايي سامان(هوايي سامان4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1180/الف/96 مورخ 09/08/1396 اين شرکت، شركت هواپيمايي ماهان در نظر دارد، تعداد 43،199،980 سهم معادل 66/05درصد (شش و شش مميز پنج صدم درصد) از سهام كنترلي شرکت خدمات هوايي سامان (سهامي خاص) را در نماد (هوايي سامان4) بطور يكجا و شرايطي (مطابق با بندهاي 2 و 3 بيانيه مذکور) با قيمت پايه هر سهم 12،500 ريال امروز سه شنبه مورخ 23/08/1396 به فروش برساند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار و واريز يا ارائه سپرده شركت در رقابت، مي توانند در رقابت خريد سهام مذكور شركت نمايند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر