اطلاعيه مهم درخصوص تسويه نقدي اختيارمعاملات (فولاد) در سررسيد آبان 96
نكات مهم درخصوص قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) در سررسيد آبان ماه 1396، به شرح زير مي باشند: 1- قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) داراي دو سررسيد جداگانه نقدي و فيزيکي مي باشند: الف) سررسيد نقدي: زمان سررسيد نقدي، يک روز کاري پيش از سررسيد فيزيکي مي باشد. ب) سررسيد فيزيکي: زمان سررسيد فيزيکي، آخرين روز معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله سهام مي باشد. 2- در سررسيد نقدي، دارندگان موقعيت باز بايد اقدامات زير را انجام دهند: اعلام موافقت با تسويه نقدي: در سررسيد نقدي، تنها در صورتي که هر دو طرف خريدار و فروشنده موافق تسويه نقدي باشند، تسويه به صورت نقدي انجام مي شود. در تسويه نقدي، دارنده موقعيت باز فروش، ارزش مابه التفاوت قيمت اعمال و قيمت پاياني سهم پايه در روز سررسيد نقدي را به طرف خريدار پرداخت مي نمايد. لازم به ذکر است که تمامي دارندگان موقعيت باز (عم از خريد و فروش) در صورت تمايل، بايد تعداد موقعيت هاي مدنظر خود براي تسويه نقدي را اعلام کنند. اين تعداد مي تواند همه يا بخشي از موقعيت هاي باز هر مشتري باشد. نکته اول: اعلام موافقت با تسويه نقدي، به معناي اجراي نهايي اين نوع تسويه نخواهد بود. نکته دوم: مصوبه کميته فقهي در خصوص امکان تسويه نقدي در بازار قراردادهاي اختيارمعامله سهام به شرح زير است: «قراردادهاي اختيار معامله سهام، در سررسيد با توافق طرفين قابل تسويه نقدي است.» نکته سوم: در تسويه نقدي امکان انتخاب يکي از دو حالت تسويه با پاره سهم (به کسري از اندازه قرارداد) يا بدون پاره سهم (مضارب صحيحي از اندازه قرارداد) براي دارندگان موقعيت باز خريد وجود دارد. نکته چهارم: آن دسته از دارندگان موقعيت باز خريد موافق با تسويه نقدي که امکان تسويه نقدي براي شان وجود نداشته است، پس از اطلاع از انجام يا عدم انجام تسويه نقدي، در صورت تمايل مي توانند مجدداً در زمان تعيين شده، درخواست تسويه فييکي خود را از طريق کارگزار مربوطه ارسال نمايند. نکته پنجم: اعمال به روش تسويه نقدي تنها براي قراردادهاي اختيار معامله «در سود» امکان پذير است. لذا در سامانه اعمال، تنها نمادهاي معاملاتي «در سود» براي دارندگان موقعيت باز خريد و فروش نمايش داده خواهد شد. نکته ششم: چنانچه در سررسيد نقدي براي دارندگان موقعيت باز فروش

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر