حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(شكلر)،(دجابر)،(غمارگح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نيرو كلر(شكلر)،داروسازي جابر ابن حيان(دجابر)،حق تقدم استفاده نشده شركت مارگارين(غمارگح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر