توقف نماد معاملاتي (كگاز)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت شيشه و گاز(كگاز)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر