معاملات بورس انرژي ايران - بازار عمده فروشي برق
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/08/27 و نمادهاي بار پيك هفتگي، ميان باري هفتگي، كم باري هفتگي و بارپايه هفتگي 96/08/27 در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرايند تحويل آنها آغاز مي گردد. مديريت عمليات بازار

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر